top of page

Innledning 

Vilkår og betalingsbetingelser gjelder for kjøp av nettbaserte kurs med eller uten fysiske samlinger hos Medisinsk Yoga Norge AS 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder. 

-

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen

Selger er Medisinsk Yoga Norge AS, og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.  

Den oppgitte prisen for varen og tjenesten er prisen kjøper skal betale. Prisen oppgis Eks MVA ettersom selger opererer innen undervisning. 

Partene 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Avtaleinngåelse 

Avtalen gjelder gjennomføring av forhåndsbetalt nettbasert kurs. Kurset blir tilgjengelig straks betalingen er gjennomført.  

Avtalens varighet 

Betaling skjer med vår online betalingsløsning, via tilsendt faktura eller Klarna. Bestillingsskjema eller skriftlig mail med alle fakturaopplysninger må fylles ut. Kjøper får tilgang til kurset når betaling er gjort via våre nettsider, avtale om fakturering er inngått og faktura er sendt fra Medisisnk Yoga Norge AS eller via Klarna (ekstern betalingspartner). 

Betalingen 

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har blitt sendt tilganger til e-læringskurset. 

Levering 

For kjøp av nettbaserte kurs gis det en angrerett. 

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om kjøp av kurset ble inngått. Dersom kurset er gjennomført tidligere enn angrefristen utløper gjelder angreretten fram til den dagen kurset er registrert som gjennomført. 


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen fristens utløp. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter levering. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrerett/angrefrist 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse slettet. Informasjon om hvordan klage på behandlingen av egne personopplysninger finnes på www.datatilsynet.no

Personopplysninger 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Konfliktløsning 

Tjenester som bestilling av kurs og undervisning er ikke omfattet av angrefristloven. Medisinsk Yoga Norge har følgende retningslinjer hvis du ønsker å avbestille et kurs: 

 

Betingelsene for påmelding: Jeg er innforstått med at påmelding til kurs er bindende. Jeg reserverer meg plass på kurset mot at jeg binder meg til å betale kursavgiften. Kursavgiften betales før kursstart. Skulle et kurs bli avlyst tilbakebetaler vi kursavgiften umiddelbart. 

Alle avbestillinger av kurs må være skriftlige. Vi regner avbestilling fra den dato vi mottar avbestillingen. Enten sende mail til info@medisinskyoganorge.no eller brev til Medisinsk Yoga Norge AS. 

Avbestilling av kurs og utdanning 

Avmelding må skje skriftlig per brev eller epost. Ved avmelding senere enn 1 måned før kurset betales 25% av kursavgiften. Hvis senere enn 14 dager betales 40% og senere enn 1 uke betales 60% av kursavgiften. Ved avmelding etter kursstart betales full pris.  


Avbestilling ved sykdom: Legg ved legeerklæring som dokumenterer sykdommen og du betaler kun et administrasjonsgebyr på kr. 500,-. 

Utdanning hos Medisinsk Yoga Norge AS 

Vi forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. 
Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 24 timer før kursstart. 
Innbetalt kursbeløp vil da bli refundert i sin helhet.

 AVLYSNING AV KURS 

Privacy statement

bottom of page